Trang chủ Tin tức sự kiện Tin hoạt động sở

Hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
(Ngày đăng :12/01/2017 12:00:00 SA)

Hội nghị tổng kết năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017

Sáng ngày 12/01/2017, Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đến dự và chủ trì Hội nghị có Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Trong năm 2016 Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu đã thực hiện việc tuyển dụng công chức, viên chức đã căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế được giao, thực hiện thông qua thi, xét tuyển theo nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật, đảm bảo lựa chọn những người có phẩm chất, trình độ và năng lực đáp ứng yêu cầu tuyển dụng vào làm việc tại các cơ quan nhà nước. Công tác điều động, thuyên chuyển cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, điều kiện theo quy định. Việc mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thực hiện đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt; Việc thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức được triển khai đúng quy định của Đảng và Nhà nước, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức.

Tham mưu tốt trong việc thành lập, sáp nhập, giải thể, tổ chức lại, đổi tên tổ chức bộ máy, xếp hạng các đơn vị sự nghiệp; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị; phê duyệt điều lệ các tổ chức hội. Công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập đã đi vào nề nếp, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước ngày một nâng cao.

Công tác cải cách hành chính tỉnh Lai Châu đã và đang thực hiện có hiệu quả và ngày càng phát huy được những ưu việt của Chương trình tổng thể cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, tạo môi trường phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Tham mưu hoàn thành tốt công tác chuẩn bị và tiến hành tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

Thực hiện nghiêm việc quản lý hồ sơ và giao nộp hồ sơ tài liệu lưu trữ của các cơ quan vào kho lưu trữ, bảo đảm cho các tài liệu được lưu giữ đầy đủ và an toàn tuyệt đối, đồng thời phát huy giá trị tài liệu lưu trữ tạo điều kiện khai thác các thông tin lưu trữ phục vụ tốt cho việc lãnh đạo, quản lý và nghiên cứu.

Bên cạnh những thành tích đạt được báo cáo tổng kết năm cũng đã chỉ rõ một số hạn chế như:

Việc cử cán bộ, công chức đi đào tạo, bồi dưỡng của một số cơ quan đơn vị còn tràn lan, chưa gắn với nhu cầu sử dụng và vị trí việc làm. Một số cán bộ, công chức sau đào tạo chưa được bố trí đảm nhiệm công việc phù hợp với chuyên môn; Việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế hiệu quả chưa cao, số người được nghỉ tinh giản biên chế đúng đối tượng còn ít, việc giải quyết chính sách tinh giản biên chế gặp khó khăn. Việc bố trí công tác cho sinh viên hệ cử tuyển sau khi tốt nghiệp ra trường gặp khó khăn.

Đối với việc quản lý và sử dụng công chức, viên chức, chưa thực hiện chế độ tập sự và bổ nhiệm vào ngạch cho công chức, viên chức khi được tuyển dụng và chưa ký kết hợp đồng đối với viên chức sau khi được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch; chi trả chế độ công vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp ưu đãi nghề cho lao động hợp đồng.

Một số cơ quan, đơn vị chưa kịp thời gửi Sở Nội vụ tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc tổ chức lại cơ cấu tổ chức của đơn vị (nguyên nhân do một số cơ quan, đơn vị chưa cập nhật kịp thời văn bản hướng dẫn của bộ, ngành trung ương; chưa kịp thời trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định).

Việc xây dựng và ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính hàng năm và báo cáo cải cách hành chính định kỳ của các đơn vị được kiểm tra hầu hết chưa đảm bảo, chưa sát khó đánh giá được mức độ thực hiện kế hoạch; việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác cải cách hành chính tại các đơn vị kiểm tra tổ chức thực hiện chưa được sâu sát, chưa theo hướng dẫn của Sở Nội vụ; việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước ở cấp sở, cấp huyện còn hạn chế và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 còn thấp.

Các cơ quan, đơn vị chậm nộp bản Mục lục hồ sơ về Lưu trữ Lịch sử; Chất lượng bản Mục lục hồ sơ thấp, chưa đúng với các quy định của Nhà nước gây khó khăn cho công tác thẩm định.

Các đại biểu dự Hội nghị tập trung thảo luận một số nội dung công tác bộ máy tổ chức cán bộ, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; công tác thi đua khen thưởng, quy chế dân chủ, phổ biến giáo dục pháp luật…và đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017.

Các phòng, ban, chi cục ký kết giao ước thi đua

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh  đã đánh giá cao và biểu dương các kết quả và thành tích của Sở Nội vụ, đồng thời cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Chỉ đạo tập thể lãnh đạo, chính quyền cơ quan trong thời gian tới cần:

- Trên cơ sở các nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công đầu năm cần phân công cụ thể tới từng phòng, ban, chi cục và cá nhân, có bộ phận theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện.

- Tổ chức rà soát bộ máy, hoạt động của các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp để kịp thời khắc phục sự chồng chéo, trùng lắp, nhất là các Ban chỉ đạo và các đơn vị sự nghiệp thuộc các sở, ngành, địa phương. Trên cơ sở đó, rà soát sắp xếp lại biên chế hiện có theo vị trí việc làm và có phương án giải quyết cán bộ, công chức dôi dư sau khi sắp xếp lại. Tham mưu xây dựng kế hoạch thi tuyển công chức, viên chức trong đó ưu tiên cho huyện Nậm Nhùn. Trong thi tuyển ưu tiên chọn người địa phương, thực hiện tốt chính sách thu hút nhân tài. Có phương án sắp xếp, bố trí đối với các đội viên dự án 600 phó chủ tịch xã... Đổi mới trong công tác đánh giá cán bộ, đảm bảo việc đánh giá chính xác, khách quan, sử lý nghiêm đối với công chức, viên chức yếu kém về chuyên môn, nghiệp vụ. Tiếp tục thực hiện kế hoạch tinh giản biên chế theo quy định của Chính phủ và Bộ, ngành liên quan.

- Nghiên cứu mở các lớp đào tạo bồi dưỡng cho phù hợp với nhu cầu tình hình thực tế, nhất là những lĩnh vực còn thiếu.

- Tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nội dung trong chương trình tống thể Cải cách hành chính. Nghiên cứu ban hành và tổ chức thực hiện quy chế giám sát, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ các sở, ngành, UBND cấp huyện.. Tham mưu sớm đưa dịch vụ hành chính công đi vào hoạt động. Đẩy mạnh việc nhận xét, đánh giá, góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với các hoạt động Cải cách hành chính.

- Phối hợp với các cơ quan hoàn thiện đề án hiện đại hóa Bản đồ địa giới hành chính. Giải quyết dứt điểm tranh chấp địa giới hành chính giữa hai tỉnh Điện Biên, Lào Cai, tranh chấp địa giới giữa các huyện trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện tốt công tác tham mưu về công tác tôn giáo, đặc biệt là công tác kiểm tra hoạt động của các tổ chức tôn giáo. Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về tôn giáo tới người dân.

- Thành lập Trung tâm Lưu trữ, tăng cường hướng dẫn, tập huấn về công tác Văn thư, lưu trữ nhất là các huyện, trung tâm sự nghiệp. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc bảo mật, việc khai thác sử dụng tài liệu lưu trữ.

Tại Hội nghị đã công bố Quyết định khen thưởng cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ và các danh hiệu thi đua năm 2016.

Đ/c Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Giấy chứng nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cho các cá nhân.

 

Đ/c Mùa Thị Dung - Phó Giám đốc Sở trao giấy khen của Giám đốc Sở cho các cá nhân

 

Hoàng Tuấn - SNV

Tin liên quan

Đại hội Chi bộ 05 lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022-2025(26/09/2022 11:12:22 SA)

Hưởng ứng Ngày Đất ngập nước Thế giới năm 2022(17/03/2022 10:44:17 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Nội vụ(19/01/2022 11:11:26 SA)

Khai mạc huấn luyện tự vệ cụm 03 năm 2021(14/10/2021 9:29:05 SA)

Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Sở Nội vụ năm 2020(24/03/2020 9:16:41 SA)

382 Người đang Online

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NỘI VỤ TỈNH LAI CHÂU

Địa chỉ: Tầng 1, 2 nhà D khu Trung tâm hành chính, chính trị tỉnh Lai Châu

Người chịu trách nhiệm: Vừ A Tiến - Giám đốc

Số điện thoại: 02133.798.989

Email: sonoivu@laichau.gov.vn

Ghi rõ nguồn www.sonv.laichau.gov.vn khi sử dụng thông tin trên website này.


...